Oficiální web Technických služeb města Kralupy nad Vltavou

TSM Kralupy nad Vltavou

Libušina 123

Tel.: +420 315 726 589

E-mail: tsm@mestokralupy.cz

Poslední klient bude odbaven 15 minut před koncem pracovní doby, případně 15 minut před začátkem polední přestávky.

Content of this page is not available in selected language (en).

Svoz odpadu

Zajišťujeme pravidelný svoz směsného komunálního odpadu (malé popelnice od rodinných domků, velkoobjemové kontejnery od bytových domů) na území města Kralupy nad Vltavou. Pravidelný svoz velkoobjemového odpadu tzv. mobilní svozy dle předem stanoveného plánů (viz soubor ke stažení níže) a odpadů z odpadkových košů na území města Kralupy nad Vltavou (poskytování těchto služeb je zdarma pro občany s trvalým pobytem na území města Kralupy nad Vltavou)

Separované odpady (papír, sklo, plasty, biologicky rozložitelný odpad, elektrozařízení) zajištuje na území města Kralupy nad Vltavou firma FCC Regios. Veškeré dotazy týkající se provozu separovaných kontejnerů a separovaného odpadu směřujte paní Heleně Traxlové tel.: +420 315 739 944

http://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/kontakty/94-helena-traxlova/

PRO OBČANY

Sběr a svoz směsného komunálního odpadu se řídí podle obecně závazné vyhlášky města nebo obce, která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Podmínky svozu nádob SKO (popelnic):

 • -nádoba je přistavena ve svozový den již od 6:00 hodin
 • -k nádobě musí být bezpečný přístup z vozovky bez terénních překážek šíře min. 1m, vzdálenost popelnice je max. 1,5 m od okraje vozovky (v případě že není k popelnici před vaší nemovitostí zajištěn výše uvedený přístup je třeba ji přemístit na místo splňující tyto parametry)
 • -nádoba musí být v dobrém technickém stavu, aby nemohlo dojít -k poškození zdraví pracovníků nebo svozové techniky
 • -nádoba může být plněna pouze komunálním odpadem nebo popelem (vychladlým)
 • -do nádob je přísně zakázáno ukládat žhavý nebo mokrý popel, tekuté -odpady, hořlaviny, žíraviny, výbušniny, uhynulá zvířata, nebezpečné odpady (barvy, lepidla, pesticidy, léčiva, oleje, baterie, akumulátory, elektrospotřebiče, zářivky, výbojky...)
 • -nesmí být překročena nosnost nádob - plastová popelnice 120l - max.60 kg a plastová popelnice 240l - max.110 kg
 • -nesmí být plněna přes horní okraj
 • -do nádob nesmí být ukládány těžké, přilnavé a neskladné odpady (zemina, beton, cihly, kamení železný šrot, kartony, větve...)
 • -nádoby se musí dát vyprázdnit jejím překlopením do svozového vozidla

V případě potřeby odstranění většího množství objemného odpadu z domácností nebo mimo stanovené termíny svozu nabízíme odvoz odpadu dle individuální cenové nabídky. V případě zájmu kontaktujte pana Hájka viz strana kontakty. Cena za odvoz odpadu je úměrná množství a hmotnosti a druhu odpadu.

PRO SPOLEČNOSTI A PODNIKATELE

Nabízíme odvoz směsného komunálního odpadu z kompletní řady sběrných nádob (popelnice o obsahu 80 l, 120 l, 240 l a kontejnery o obsahu 1100 l)

 • odvoz provádíme dle individuální dohody se zákazníkem

 • nabízíme zajištění svozu odpadu z jednorázových, veřejných či kulturních akcí

 

Závady, nedostatky a podněty apod. je možné nahlásit pomocí jednoduchého online nástroje pro hlášení závad případně pomocí uvedených kontaktů.