Oficiální web Technických služeb města Kralupy nad Vltavou

TSM Kralupy nad Vltavou

Libušina 123

Tel.: +420 315 726 589

E-mail: tsm@mestokralupy.cz

Poslední klient bude odbaven 15 minut před koncem pracovní doby, případně 15 minut před začátkem polední přestávky.

Content of this page is not available in selected language (en).

Whistleblowing - vnitřní oznamovací systém

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU

Povinná osoba:

Technické služby města Kralupy nad Vltavou

Libušina 123

278 01Kralupy nad Vltavou

 

IČ:00066460

 

Příslušná osoba:

Mgr. Petra Urbanová, tel: 775 334 295, email: petra.urbanova@gdpr-skoleni.cz, datová schránka i3yr4k.

Ochrana oznamovatelů byla do našeho právního řádu implementována zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, jehož účinnost nastala 1. 8. 2023. Tento zákon implementuje do českého právního řádu oblast práva na ochranu oznamovatelů vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Whistleblowing (česky oznamování) je výraz pro oznamování trestných činů, neetického zacházení, porušování právních norem uvnitř organizace. Nejčastěji se oznamují skutky jako korupce, finanční machinace nebo obtěžování.

Systém oznámení je anonymní a zákon tak nově zavádí prvek ochrany oznamovatele a vytváří tak bezpečné prostředí pro řešení závažných skutků. Oznamovatel má zaručenou ochranu. K informacím má přístup pouze příslušná osoba od samotného podání až po vyřešení. Zákon pamatuje na osoby, které by podaly vědomě nepravdivé oznámení. Taková osoba by se dopustila spáchání přestupku, za něhož by jim hrozila pokuta ve výši 50.000,-Kč. Zákon pamatuje i na porušení práva příslušnou osobou a nebo povinnou osobou a nastavuje tak mechanismy pro zajištění funkčního oznamovacího systému.

Co mohu oznámit?

§ 2 „Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c) porušuje tento zákon, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2. daně z příjmů právnických osob,

3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4. ochrany spotřebitele,

5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7. ochrany životního prostředí,

8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13. ochrany finančních zájmů Evropské unie 2), nebo

14. fungování vnitřního trhu 3) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.“

 

Jak podat oznámení?

Oznámení musí obsahovat minimální náležitosti: jméno, příjmení a datum narození nebo jiné osobní údaje, ze kterých je možno dovodit totožnost oznamovatele.

Povinná osoba ustanovila příslušnou osobou: Mgr. Petra Urbanová, tel: 775 334 295, email: petra.urbanova@gdpr-skoleni.cz, datová schránka i3yr4k

Podání oznámení je nutno zajistit co nejbezpečnější formou, a proto preferujeme datovou schránku. Oznámení je možné podat i osobně. Schůzku příslušná osoba nabídne nejpozději do 14 dnů. Během schůzky je možné pořídit zvukový záznam, jeho přepis zajistí příslušná osoba. Přepis pak oznamovatel autorizuje.

Oznamovatel může podat oznámení i rovnou Ministerstvu spravedlnosti – vnější oznamovací systém

Pověřeným zaměstnancem pro příjem oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému je Mgr. Marek Netočný (mnetocny@msp.justice.cz, tel.: 221 997 840). Telefonické rozhovory nejsou nahrávány. Oznámení lze nahrát pouze v případě osobního setkání. O přijetí oznámení budete vyrozuměni do 7 dnů od přijetí oznámení.

Více: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Co se děje po podání oznámení?

Příslušná osoba písemně vyrozumí o přijetí oznámení oznamovatele nejpozději do 7 dnů.

Posoudí důvodnost oznámení a o výsledcích informuje oznamovatele do 30 dnů. Lhůtu lze prodloužit ve skutkově/právně složitých případech o 30 dnů, nejvýše však 2x.

Příslušná osoba vede informace k podanému oznámení po dobu 5 let v elektronické podobě. Po celou dobu je zaručena mlčenlivost, ochrana dat a zákaz přístupu. Následně jsou data skartována a mlčenlivost trvá i po jejich skartaci.

Osoby vyloučené z podání

Povinný subjekt vylučuje z podání oznámení ve smyslu ustanovení § 9 (2) b) zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů osoby:

§ 2

c) samostatná výdělečná činnost,

d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejímž zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

g) správa svěřenského fondu

j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Tyto osoby podávají oznámení Ministerstvu spravedlnosti.

Pověřeným zaměstnancem pro příjem oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému je Mgr. Marek Netočný (mnetocny@msp.justice.cz, tel.: 221 997 840). Telefonické rozhovory nejsou nahrávány. Oznámení lze nahrát pouze v případě osobního setkání. O přijetí oznámení budete vyrozuměni do 7 dnů od přijetí oznámení.

Více: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Závady, nedostatky a podněty apod. je možné nahlásit pomocí jednoduchého online nástroje pro hlášení závad případně pomocí uvedených kontaktů.